Regulations & User Agreement

מסמך זה מהווה הסכם משפטי בין אתר “שקל הקודש” שכתובת ה- URL שלו: http://www.222.org.il (להלן: “האתר”), שנמצא בבעלות “שקל הקודש” ע.מ. 065665085 (להלן: “שקל הקודש”) ובין:

כל אדם, גוף או מוסד שבחר להיכנס לאתר ו/או לכל דף או מדור שלו ולהשתמש בלפחות באחד מהשירותים המוצעים בו (להלן: “המשתמש”).
מסמך זה מגדיר את כל התנאים, הכללים והנהלים בינך ובין שקל הקודש.
ע”י השימוש בשירותי האתר הינך מצהיר בזאת כי קראת, הבנת והסכמת לכל האמור במסמך זה כדלהלן: (כל האמור בהסכם זה מובא בלשון זכר מטעמי נוחות גרידא, אך מתייחס לגברים ונשים כאחד)

1. הבהרת שירותי שקל הקודש

1.1 האתר מספק שירות להעברת תשלומים ממך לבתי כנסת ומוסדות שנרשמו לשירות.
1.2 כל התשלומים שהינך מבצע עם שקל הקודש מחויבים באמצעות כרטיס האשראי שלך בהתאם לפרטים שהינך מוסר בעת ביצוע התשלום או אשר מסרת בעת רישומך לאתר.
הינך מבין כי כל תשלום שהינך מבצע באמצעות שקל הקודש, לרבות אישור ואי אישור תשלומים, ביטול חיובים וכדומה, כפופים באופן ישיר לספק כרטיס האשראי שלך ועל כן יתבצעו בהתאם לכללים, נהלים ותנאים המפורטים בהסכם שחתמת עם חברת האשראי אשר סיפקה לך את הכרטיס.

2. התחייבויות המשתמש

2.1 תנאי שימוש
א. תנאי הכרחי לשימוש בשירותי האתר הינו כי מלאו לך 18 שנים לפחות
ב. הרישום ו/או השימוש באתר נועדו לצרכיך האישיים בלבד .
ג. בהזנת פרטי יצירת קשר ( כגון: דואר אלקטרוני, טלפון נייד, כתובת וכדומה), מאשר המשתמש לשקל הקודש לשלוח לו מעת לעת דבר פרסומת, וכן הודעות עידכונים ופרסומות משקל הקודש.
ד. משתמש שירצה שלא לקבל הודעות עידכונים ופרסומות משקל הקודש, יודיע בכתב לכתובת מייל: Info@222.org.il.

2.2 אמינות המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי:
א. המידע שהוא מספק לשקל הקודש בזמן רישומו לאתר/ביצוע תשלום הוא נכון, מדויק, תואם את המציאות וכי אין בכוונתו לבצע כל מעשה הונאה, תרמית או מצג שווא כלשהו מתוך מטרה להטעות את שקל הקודש ו/או לקוחותיו ו/או מכל כוונה אחרת כלשהי.
ב. המשתמש מתחייב לספק נתונים נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים כנדרש בטפסים המופיעים באתר.
ג. המשתמש מודע לכך כי המידע אשר הוא מספק לאתר ניתן מרצונו החופשי.
ד. אם יימצא כי המידע שנמסר על-ידך איננו בבעלותך, שקל הקודש שומר לעצמו את הזכות לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיכול להיגרם לאתר או למי ממשתמשיו .

2.3 אבטחת מידע

א. הינך מתחייב שלא להעביר באתר בצורה כלשהיא כל חומר המכיל “וירוסים” , “פצצות זמן “, “תולעים” או כל חומר אחר שהינו מזיק ו/או פוגע בצורה כלשהי בפרטיות של המשתמשים באתר, וכן להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש בשירות, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל הנוגעים להעברת מידע, אינטרנט ו/או תוכנה במדינת ישראל .
ב. הנך מסכים ומבין כי הפרת האבטחה של המערכת או של רשת התקשורת של האתר עלולה לגרור אחריה אחריות פלילית או אזרחית. שקל הקודש רשאי לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כאמור לעיל ורשאית לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד כל גורם שמעורב בהפרת אבטחה כלשהי.
ג. הינך מתחייב שלא להעביר באתר ו/או באמצעותו “דואר זבל” (ספאם), דואר בשרשרת, מסרים המיועדים לרשימת תפוצה או כל מסר שהוא לאדם שאינו ביקש זאת ממך במפורש.

3. אחריות שקל הקודש

3.1 אספקת השירותים
א. מובהר בזאת כי שקל הקודש לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים הניתנים בו – לביטולם, הגבלתם או להפסקתם. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אספקת השירותים ע”י גבאי בית הכנסת ו/או המוסד נותן השירות תלויה בין היתר בצדדים שלישיים ושקל הקודש אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
ב. שקל הקודש אינו אחראי לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ”ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים אחרים כלשהם של המשתמש.
ג. מובהר בזאת כי שקל הקודש לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים, אובדן רווחים, מוניטין וכו’) שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע בעניין תשלום ו/או תשלום פוטנציאלית שבוצעה ו/או נרשמה באתר.
ד. שקל הקודש אינו אחראי לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר, לרבות צד שלישי.
ה. שקל הקודש אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי שקל הקודש או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל שקל הקודש, מי מספקיו ו/או מי מטעמו.
ו. בשום נסיבות לא תחול על שקל הקודש אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשין, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן כספי, הנובע או קשור בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, גם אם נודע לשקל הקודש או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
ז. השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) – לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם. לא תהיה לך (או לכל צד ג’ אחר מטעמך) כל טענה, תביעה או דרישה לשקל הקודש בגין תכונות השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או פגיעה כלשהי שתהיה לך מהשימוש באתר.
ח. שקל הקודש שומר לעצמו את הזכות להשהות/לחסום כל משתמש שחשוד בעיניו באי קיום אחד או יותר מתנאי השימוש הרשומים במסמך זה, ללא כל התרעה מוקדמת וללא כל חובת הוכחה על כך. מוצהר בזאת כי שקל הקודש לא ישא באחריות על נזק שיגרם במישרין או בעקיפין למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב הפרת תנאי השימוש הרשומים במסמך זה על ידי המשתמש או עקב חסימת המשתמש על ידו.
ט. השימוש בשירותי האתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

3.2 פרטיות ואבטחת מידע

א. שקל הקודש מכבד את פרטיותך ומתחייב שלא להעביר לצד ג’ את המידע שסיפקת לאתר בעת ההרשמה אליו, למעט שותפים נבחרים כפי שיבחר שקל הקודש המקדמים את מטרות שקל הקודש.
ב. אף על פי האמור בסעיף הקודם, אך מבלי לגרוע ממנו, הינך מאשר בזאת כי על מנת לאפשר תקשורת בינאישית יעילה בינך לבין הבית הכנסת שהינך משלם לו את התחייבויותיך, וכן לפתרון בעיות כלשהן שעלולות להיווצר בעסקאות עתידיות, שקל הקודש יספק לבתיי הכנסת שלהם תרמת תרומות, את כתובתך ופרטי ההתקשרות עימך על מנת שאלו יוכלו ליצור עימך קשר בכל תרחיש שהוא המצריך זאת.
ג. שקל הקודש מגן עליך ועל פרטיך האישיים במיטב הטכנולוגיה הזמין לו. שקל הקודש מתחייב לאבטח כל מידע רגיש הנוגע לפרטי חשבונך ולפרטיך החסויים שעלולים לאפשר לגורם עוין כלשהו להשתמש בהם למטרה זדונית כלשהי כנגדך. עם זאת ובהתאם למציאות הקיימת באינטרנט, המשתמש מבין ויודע כי קיימת אפשרות של פריצה (האקר) ו/או שיטות זדוניות אחרות כלשהן לגישה למחשבי, שרתי, רשתות תקשורת ו/או המערכות של האתר ולמידע הרגיש הנמצא בו, לרבות פרטי אמצעי התשלום של המשתמש.
ד. שקל הקודש לא יפצה אותך בכל צורה או תגמול כלשהו, במקרה של פריצה למחשבי ו/או שרתי האתר או למי מספקי המשנה של שקל הקודש ו/או כל תרחיש שהוא שיביא לחשיפת פרטי אמצעי התשלום שלך ו/או פרטיך האישיים (ו/או השימוש בהם בכל צורה שהיא) ע”י צד ג’ כלשהו ו/או במקרה שייגרם לך נזק כלכלי, תדמיתי, אישי או לכל נזק תוצאתי אחר, במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך. למען הסר ספק יובהר כי המידע והנתונים באתר הם מאובטחים, אך שקל הקודש אינו מתחייב לכך וכי הוא אינו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר.
ה. הנך מאשר בזאת לשקל הקודש לשלוח לך הודעות דואר אקלטרוני/ SMS וכד’ שוטף החיוני לשימוש בשירותי האתר, לרבות: עדכונים והודעות על ביצוע פעולות, שירותים חדשים,התראות וכדומה.
ו. הנך מאשר לשקל הקודש להשתפש בפרטים ובפרטי המתפללים/המשתמשים והתשלומים/התרומות לצורך מחקרים סטטיסטיים ופרסומם.

4. תשלומים בשקל הקודש

4.1 כל החלטה שתקבל ביחס לביצוע תשלום באמצעות שקל הקודש היא באחריותך המלאה בלבד.
4.2 שקל הקודש אינו מתחייב כי פרטים הנמסרים ע”י ספק המוצר/שירות ממנו אתה מבצע את התשלום יהיו מלאים, נכונים או מדויקים ו/או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. שקל הקודש אינו יכול לשלוט על אמינות וטיב הבית הכנסת אשר הינך משלם לו ועל כן אינו יכול להיות אחראי על טיב/איכות/אספקת המוצרים או השירותים שהינך משלם עבורם באמצעות שקל הקודש.
4.3 שקל הקודש יספק לך מידע מפורט על כל התשלומים שביצעת באמצעות השירות. באפשרותך לצפות במידע זה ע”י כניסה לשדה “בירור עסקא” באתר..
4.3 שקל הקודש מאפשר תשלומים במטבע שקלי של מדינת ישראל ו/או במטבע דולר (ארה”ב) בלבד.
אם הינך מבצע תשלום במטבע שהוא אינו המטבע בו מתנהל חשבון הבנק שלך אשר ממנו מחויב כרטיס האשראי שלך, הינך מודע ומסכים כי חשבון הבנק שלך עלול להיות מחויב בעמלות כלשהן, בהתאם לתנאים ולכללים של הבנק בו מתנהל חשבון הבנק שלך ו/או לתנאים ולכללים של ספק כרטיס האשראי שלך.

5. בירורים וביטול תשלומים:

שקל הקודש מספק שירותי העברת תשלומים בין בתי כנסת לתורמים ואינו עוסק בכל צורה שהיא במישרין ו/או בעקיפין באספקת המוצרים/שירותים אותם הינך רוכש באמצעות שקל הקודש. הינך מבין ומסכים כי האחריות הבלעדית על אספקת המוצרים/שירותים, לרבות טיבם ואיכותם היא על הבית הכנסת להם הינך מבצע את התשלום.
5.1 היה וברצונך לבטל תשלום שביצעת באתר אנו מתחייבים לזכות את כרטיס האשראי שממנו תרמת לאחר 14 יום מיום פנייתך אלנו, באפשרותך לפנות לשקל הקודש לעזרה בפיתרון הבעיה. שקל הקודש יסייע לך בפיתרון הבעיה מול בית הכנסת ובמקרה הצורך אף יעניק לך זיכוי מלא בגין תשלום שתרמת.מודגש בזאת כי ביטול התשלום יתבצע בהתאם לכללים, נהלים והתנאים המפורטים בהסכם שחתמת עם ספק כרטיס האשראי שלך ובהתאם לחוק כרטיסי חיוב והגנת הצרכן בישראל.
5.2 בהתאם ובהמשך לאמור בסעיף הקודם, בכל תרחיש של בירור פרטים/תקלה/אי אספקה מכל סיבה שהיא של שירות/מוצר שרכשת באמצעות שקל הקודש, ייפנה התורם קודם לבית הכנסת אליו הוא ביצע את התשלום לשם בירור ופתרון הבעיה ורק אם לא יגיעו הצדדים להסכמה, יתערב שקל הקודש בעניין.

6. תכנים באתר
6.1 עשויים להיות מקרים בהם יופיעו באתר קישוריות (Links ) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. שקל הקודש אינו יכול לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין. מובהר ומוסכם בזאת, כי הצבת קישוריות באתר על ידי שקל הקודש לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של שקל הקודש, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למען הסר ספק, יובהר כי שקל הקודש אינו אחראי, נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שאתרים אחרים מפנים אליהם.
6.2 שקל הקודש אינו אחראי לאמיתתם, דיוקם, תקפותם או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים. שקל הקודש לא יהיה אחראי בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים אשר הועלו על-גבי המערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות משתמשים לאתרים אחרים.
6.3 בכל מקרה, שקל הקודש ו/או כל נציג מטעמו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים, אובדן רווחים, מוניטין וכו’) כתוצאה משימוש באתר או בתכנים המופיעים בו.
6.4 לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי שקל הקודש בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד שקל הקודש ו/או כנגד מי מטעמו.

7. קניין רוחני

7.1 מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר, לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים (בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים), סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו- הינם רכוש שקל הקודש בלבד, אלא אם צוין אחרת במפורש.
7.2 אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לכל צד שלישי את כל האמור לעיל, ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל האמור לעיל, אלא בהיתר מראש ובכתב משקל הקודש.

8. הפרת ההסכם

8.1 שקל הקודש שומר לעצמו את הזכות לשנות את פרטי הסכם זה ללא כל התרעה ו/או הודעה מוקדמת, בכל עת ועפ”י שיקול דעתו בלבד. מובהר בזאת כי התאריך המופיע בראש דף זה יציג את התאריך האחרון בו עודכן הסכם זה.
8.2 הנך מתחייב לשפות את שקל הקודש, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת הסכם זה. בנוסף, תשפה את שקל הקודש, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת באתר, על אילו מהשירותים הכלולים בו.
8.3 השימוש בשירות ו/או באתר כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת להסכם זה ו/או לשימוש בשירותי האתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית משפט אזרחי המוסמך לעסוק בתחום בעיר תל אביב במדינת ישראל, לרבות טענות ו/או דרישות ו/או תביעות שמקורן בחו”ל או נוגעות לחוקי מדינות זרות או חוק בינלאומי.

תנאי שימוש – לגבאי לביצוע סליקה באתר האינטרנט שקל הקודש
מסמך זה מהווה הסכם משפטי בין אתר “שקל הקודש” שכתובת האתר הראשית שלו: http://www.222.org.il (להלן: “האתר”), שבבעלות “שקל הקודש” ע.מ. 065665085 (להלן: “שקל הקודש”) ובין:
כל אדם, גוף או מוסד שבחר להיכנס לאתר ו/או לכל דף או מדור שלו ולהשתמש בלפחות אחד משירותי גביית התשלומים הניתנים בו (להלן: “המשתמש”).
מסמך זה מגדיר את כל התנאים, הכללים והנהלים בינך ובין שקל הקודש.
ע”י השימוש בשירותי האתר בכלל וגביית תשלומים באמצעותו בפרט, הינך מצהיר בזאת כי קראת, הבנת והסכמת לכל האמור במסמך זה כדלהלן:
(כל האמור בהסכם זה מובא בלשון זכר מטעמי נוחות גרידא, אך מתייחס לגברים ונשים כאחד)
1. הבהרת שירותי שקל הקודש
1.1 האתר מספק שירות להעברת כספים בשיטה מאובטחת מצד ג’ כלשהו (להלן: “התורם”) אליך בלבד.
שקל הקודש אינו יכול לשלוט על כל תורם ואינו יכול להיות אחראי בכל צורה שהיא על אופיו, חוקיות מעשיו,התנהגותו וכדומה ועל כן, אינו אחראי לכל נזק כלשהו העלול להיגרם לך מכל סיבה או סוג כלשהו ע”י התורם.
1.2 שקל הקודש מספק לך שירותי גביית תשלומים בלבד והינך מייפה את כוחו של שקל הקודש כדי לגבות תרומות בשמך. שקל הקודש ואינו אחראי בכל צורה שהיא ומכל היבט שהוא על פרטי עסקה כלשהי שהינך מבצע עם התורם. מובהר בזאת כי האחריות הבלעדית על אספקת המוצרים/שירותים, טיבם ואיכותם, נזקים כלשהם שייגרמו באמצעותם/או כל נזק ו/או תקלה או בעיה אחרת כלשהי הקשורה לעסקה כלשהי בין המשתמש ובין התורם, חלה על המשתמש בלבד.
1.3 בכל בירור, תקלה או שאלה הנוגעת לענייני שירות לקוחות כאמור בסעיף 2.1, המשתמש יטפל בעניין זה באופן ישיר עם התורם וללא כל התערבות של שקל הקודש.
יצוין כי בכל עניין הקשור באופן ישיר לשירות האתר, כאמור העברת הכספים, יתערב שקל הקודש ויכריע בעניין בהתאם למפורט בהסכם זה.
2. התחייבויות המשתמש
2.1 תנאי שימוש
א. תנאי הכרחי לשימוש בשירותי האתר הינו כי מלאו לך 18 שנים לפחות.
ב הרישום ו/או השימוש באתר נועדו לגופים לבתי כנסת או עמותות בלבד, אם אינך גבאי בית כנסת או עמותה השימוש בתוכנה אסור.
2.2 אמינות המשתמש
המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי:
א. המידע שהוא מספק לשקל הקודש בזמן רישומו לאתר הוא נכון, מדויק, תואם את המציאות וכי אין בכוונתו לבצע כל מעשה הונאה, תרמית או מצג שווא כלשהו מתוך מטרה להטעות את שקל הקודש ו/או לקוחותיו ו/או מכל כוונה זדונית אחרת כלשהי.
ב. המשתמש מתחייב לספק נתונים נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים כנדרש בטפסים המופיעים באתר.
ג. המשתמש מודע לכך כי המידע אשר הוא מספק לאתר ניתן מרצונו החופשי והשימוש בו יעשה לשם השירות המתואר באתר בלבד.
ד. אם יימצא כי המידע שנמסר על-ידך אינו בבעלותך, שקל הקודש שומר לעצמו את הזכות לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיכול להיגרם לאתר או למי ממשתמשיו .
ה. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותי האתר בכל צורה שהיא, על מנת לגבות תשלומים בגין מכירת מוצר או שירות כל שהוא. היה והמשתמש יפר את התחייבותו כאמור בסעיף זה, שקל הקודש שומר לעצמו את הזכות להשהות ו/או לסגור את חשבונו של משתמש באתר ולהחרים את כל הכספים שהתקבלו בחשבונו, ללא כל התחייבות, תנאי או פיצוי כלשהו. שקל הקודש אף רשאי שלא להסכים לרישום המשתמש לאתר אם הוא יחשוד מכל סיבה שהיא כי הוא עלול להפר סעיף זה, זאת ללא חובת ההוכחה ועפ”י שיקול דעתו בלבד.
בהמשך לאמור לעיל, המשתמש מתחייב לפטור את שקל הקודש באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו למשתמש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לאתר ו/או למשתמשים אחרים באתר.
ו. המשתמש מצהיר כי הוא גבאי מוסכם בבית הכנסת או מורשה חתימה בעמותה, פעיל וע”פ חור ויש בידו את הסמכויות המתאימות לפעול בענייני כספים עבור בית הכנסת או העמותה.
2.3 אבטחת מידע
א. הינך מתחייב שלא להעביר באתר בצורה כלשהיא כל חומר המכיל “וירוסים” , “פצצות זמן “, “תולעים” או כל חומר אחר שהינו מזיק ו/או פוגע בצורה כלשהי בפרטיות של המשתמשים באתר, וכן להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש בשירות, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל הנוגעים להעברת מידע, אינטרנט ו/או תוכנה במדינת ישראל .
ב. הנך מסכים ומבין כי הפרת האבטחה של המערכת או של רשת התקשורת של האתר עלולה לגרור אחריה אחריות פלילית או אזרחית. שקל הקודש רשאי לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כאמור לעיל ורשאי לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד כל גורם שמעורב בהפרת אבטחה כלשהי.
ג. הינך מתחייב שלא להעביר באתר ו/או באמצעותו “דואר זבל” (ספאם), דואר בשרשרת, מסרים המיועדים לרשימת תפוצה או כל מסר שהוא לאדם שאינו ביקש זאת ממך במפורש.
2.5 מס
א. כל האחריות, עפ”י חוקי המס בישראל, על דיווח הכנסותיך באמצעות שירותי האתר היא באחריותך בלבד.
ב. שקל הקודש יספק לך חשבונית מס בגין העמלות שגבתה ממך בגין כל חודש קלנדארי.
חשבונית המס הנ”ל תועבר לכתובת הדוא”ל שלך המופיעה בפרטי החשבון הפרטי שלך באתר, בסוף כל חודש קלנדארי.
ג. שקל הקודש אינו אחראי להעביר לרשויות המס בישראל כל מידע הנוגע לפעילות העסקית/כלכלית שלך.
3. אחריות שקל הקודש
3.1 אספקת השירותים
א. מובהר בזאת כי שקל הקודש לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים הניתנים בו – לביטולם, הגבלתם או להפסקתם. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אספקת השירותים ע”י האתר תלויה בין היתר בצדדים שלישיים ושקל הקודש אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
ב. שקל הקודש אינו אחראי לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ”ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים אחרים כלשהם של המשתמש.
ג. שקל הקודש אינו אחראי לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר, לרבות צד שלישי.
ד. שקל הקודש אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי שקל הקודש או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל שקל הקודש, מי מספקיו ו/או מי מטעמו.
ה. בשום נסיבות לא תחול על שקל הקודש אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשין, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן כספי, הנובע או קשור בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, גם אם נודע לשקל הקודש או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
ו. השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) – לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך (או לכל צד ג’ אחר מטעמך) כל טענה, תביעה או דרישה לשקל הקודש בגין תכונות השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או פגיעה כלשהי שתהיה לך מהשימוש באתר.
ז. שקל הקודש שומר לעצמו את הזכות להשהות/לחסום כל משתמש שחשוד בעיניו באי קיום אחד או יותר מתנאי השימוש הרשומים במסמך זה, עפ”י שיקול דעתו בלבד, ללא כל התרעה מוקדמת וללא כל חובת ההוכחה על כך. מוצהר בזאת כי שקל הקודש לא יישא באחריות על נזק שיגרם במישרין או בעקיפין למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב הפרת תנאי השימוש הרשומים במסמך זה על ידי המשתמש או עקב השהיית/חסימת המשתמש על ידו.
ח.השימוש בשירותי האתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
3.2 פרטיות ואבטחת מידע
א. שקל הקודש מכבד את פרטיותך ומתחייב שלא להעביר לצד ג’ כלשהו את המידע שסיפקת בעת רישומך לאתר.
ב. אף על פי האמור בסעיף הקודם, אך מבלי לגרוע ממנו, הינך מאשר בזאת כי על מנת לאפשר תקשורת בינאישית יעילה בינך לבין התורם ובכדי להקל על פתרון בעיות שעלולות להיווצר בעתיד, שקל הקודש יספק לתורם, את פרטי ההתקשרות עימך (דוא”ל, מספר טלפון ו/או מספר טלפון נייד) בהתאם לפרטים המופיעים בחשבונך באתר.
ג. שקל הקודש מגן עליך ועל פרטיך האישיים במיטב הטכנולוגיה הזמינה לו. שקל הקודש מתחייב להצפין ולהסתיר כל מידע רגיש הנוגע לפרטי חשבונך ולפרטיך החסויים שעלולים לאפשר לגורם עוין כלשהו להשתמש בהם למטרה זדונית כלשהי כנגדך. עם זאת ובהתאם למציאות הקיימת באינטרנט, המשתמש מבין ויודע כי קיימת אפשרות של פריצה (האקר) ו/או שיטות זדוניות אחרות כלשהן לגישה למחשבי, שרתי, רשתות תקשורת ו/או המערכות של האתר ולמידע הרגיש הנמצא בו, לרבות פרטי חשבון הבנק של המשתמש.
ד. שקל הקודש אינו מתחייב לפצות אותך בכל צורה או תגמול כלשהו, במקרה של פריצה למחשבי ו/או שרתי האתר או למי מספקי המשנה של שקל הקודש ו/או כל תרחיש שהוא שיביא לחשיפת פרטי חשבונך ו/או פרטיך האישיים (ו/או השימוש בהם בכל צורה שהיא) ע”י צד ג’ כלשהו ו/או במקרה שייגרם לך נזק כלכלי, תדמיתי, אישי או לכל נזק תוצאתי אחר, במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך. למען הסר ספק יובהר כי המידע והנתונים באתר הם מאובטחים, אך שקל הקודש אינו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר.
ה. הנך מאשר בזאת לשקל הקודש לשלוח לך כל סוג של דואר אלקטרוני כלשהו לרבות עדכונים על שירותי האתר ו/או פעילותך בו, הצעות למוצרים נוספים, פרסומות, דוחות, תזכורות וכל הודעה הקשורה באופן ישיר/עקיף לפעילות השוטפת של האתר.
3.3 סגירת חשבון
א. באפשרותך לסגור את חשבונך האישי באתר בכל עת וללא תשלום כלשהו. יצוין כי חשבונך ייסגר סופית בפועל, רק לאחר העברת יתרת התשלומים שבחשבונך באתר לחשבון הבנק שלך, בהתאם לנתונים ולכללים המופיעים בהסכם זה.
ב. מובהר בזאת כי במקרה של סגירת חשבון, שקל הקודש אינו מתחייב לשמור נתונים כלשהם של חשבונך לרבות תשלומים שקיבלת, סיסמאות וכדומה, ו/או לספק לך כל מידע ו/או גישה לנתונים אלו בעתיד.
ג. מובהר בזאת כי שקל הקודש שומר לעצמו את הזכות שלא לסגור את חשבונך (גם בתרחיש בו תהיה מעוניין בכך ותדרוש לבצע זאת) בכל מקרה בו יהיו מקרים בלתי פתורים הנוגעים להחזרת/ביטול תשלומים, חיוביים לא חוקיים ו/או בלתי מורשים, יתרה שלילית בחשבונך, או בכל סוגיה אחרת בלתי פתורה בה צד ג’ כלשהו פנה לשקל הקודש בעניינך.
בתרחיש הנ”ל, שקל הקודש ישהה את סגירת חשבונך עד לפתרון הסופי של הבעיה, בהתאם לכללים ולנהלים המפורטים בהסכם זה.
4. העברות כספים ועמלות
4.1 עמלות
א. תעריפי העמלות שייגבו ממך, יהיו בהתאם לתעריפים המצוינים באתר שקל הקודש ביום גביית התשלום מהתורם.
ב. שקל הקודש שומר לעצמו את הזכות לשנות בעצמו ועפ”י שיקול דעתו בלבד את תעריפי העמלות המופיעים באתר, וזאת ללא כל הודעה מפורשת ו/או הודעה מראש על כך למשתמש.
תעריפי העמלות המעודכנים והנכונים יהיו אלו המופיעים באתר בלבד.
ג. הינך מאשר בזאת לשקל הקודש לחייב את חשבונך באתר ולגבות ממך כל סוג של תשלום ו/או עמלה באופן אוטומטי וללא כל צורך באישורך, בגין כל שירות ו/או מוצר באתר שבחרת להשתמש בו, ואשר צוין במפורשות ובבירור כי הוא כרוך התשלום, ושמחירו/תעריפיו מצוין באתר ו/או בהסכם זה.
4.2 העברות כספים
א. כל הכספים שנגבים מהתורם באמצעות שירותי האתר, נגבים באמצעות כרטיס האשראי שלו. מובהר בזאת כי כל התשלומים הנגבים מהתורם לזכות המשתמש באמצעות שקל הקודש, כפופים ותלויים בספק כרטיס האשראי של התורם, בהתאם להסכמים שנחתמו בין ספק כרטיס האשראי לתורם וכן בין אותו ספק לשקל הקודש. מוסכם ומובן כי שקל הקודש תלוי באישורי תשלומים והעברות כספים בין התורם למשתמש בספק כרטיסי האשראי וכי אין לו כל השפעה או אחריות כלשהי בעניין זה. בהתאם לאמור לעיל, למשתמש (ו/או למי מטעמו) לא תהיה דרישה, תביעה או בקשה כלשהי בגין כל נזק שייגרם לו באמצעות פעולה כלשהי של ספק כרטיס האשראי של התורם.
ב. בהתאם ובהמשך לאמור בסעיף הקודם, מודגש בזאת כי היה וחברת האשראי תשהה/תקפיא/תבטל תשלומים/כספים שבוצעו לזכות המשתמש, מכל סיבה שהיא, שקל הקודש אף הוא ישהה/יקפיא/יבטל תשלומים/כספים אלו למשתמש בהתאמה, וזאת ללא , תנאי, התחייבות, פיצוי ו/או תגמול כלשהו למשתמש.
ג. כל תשלום שייגבה לזכות המשתמש באמצעות שירותי האתר, יופקד בחשבונו של המשתמש באתר.
ד. שקל הקודש יספק למשתמש מידע מפורט על כל התשלומים שבוצעו לזכותו.
המשתמש יוכל לצפות במידע זה בחשבונו הפרטי באתר.
ה. שקל הקודש יעביר לחשבון הבנק של המשתמש את סך יתרת הזכות שצבר בחשבונו באתר בגין כל חודש קלנדארי- בקיזוז העמלות המפורטות באתר (להלן: “התשלום”).
ו. התשלום יועבר ביום האחרון של החודש שלאחר החודש שבגינו התשלום (שוטף +30), או לחלופין בהתאם לסיכומים אליהם יגיעו שקל הקודש והמשתמש ביניהם. לדוגמא ולשם הבהרה: התשלום בגין כל הכנסותיך בחודש פברואר, יועבר לחשבון הבנק שלך ביום האחרון של חודש מרץ.
ז. שקל הקודש יעביר את התשלום ישירות לחשבון הבנק של המשתמש, בהתאם לפרטים שסיפק לשקל הקודש בעת רישומו לאתר ו/או בהתאם לפרטים המופיעים בחשבונו של המשתמש באתר בלבד. מובהר בזאת כי האחריות הבלעדית על נכונות הפרטים המופיעים בחשבונו של המשתמש באתר הם של המשתמש בלבד, וכי שקל הקודש לא יישא בכל אחריות כלשהי, לרבות פיצויים, תגמולים, זיכויים או החזרים, בכל תרחיש שהוא בו סכום התשלום הועבר בשוגג לחשבון בנק של צד ג’ אחר כלשהו שאינו מטעמו של המשתמש.
ח. שקל הקודש מאפשר תשלומים באמצעות כרטיס אשראי, היה והמשתמש גבה תשלום במטבע דולר (ארה”ב) או מטבע אחר הכספים יופקדו בחשבון הבנק שלו. בהתאם לכך, מודגש כי המשתמש עשוי להיות מחויב בעמלות המרת מטבע ע”י שקל הקודש.
ט. שקל הקודש אינו מעביר לך את פרטי כרטיס האשראי ו/או כל פרטי אמצעי תשלום אחר של התורם. מודגש בזאת כי שקל הקודש לא מתחייב להעביר לך כל מידע או נתון על התורם, מלבד פרטי העסקה ופרטי ההתקשרות עימו.
י. ידוע לך ואתה מסכים כי לא תקבל כל ריבית, הצמדה או כל תגמול אחר כלשהו, בעקבות הבדלי הזמנים שבין תאריך ביצוע התשלום של הלקוח לזכותך לבין תאריך העברת הכספים לחשבון הבנק שלך בפועל.
5. חילוקי דעות וביטול תשלומים
5.1 בירורים וחילוקי דעות
א. שקל הקודש מספק שירותי העברת תשלומים בין תורמים לגבאי בתי כנסת או מנהלי עמותות ואינו עוסק בכל צורה שהיא במישרין ו/או בעקיפין על אספקת המוצרים/שירותים שהינך נותן, טיבם ואיכותם, החזרים, מחלוקות עם התורמים וכדומה. הינך מבין ומסכים כי האחריות הבלעדית על כל היבט של העסקה בינך ובין התורם, לרבות אספקה תקינה של המוצרים/שירותים, טיבם ואיכותם, תקלות שלך או של כל צד ג’ כלשהו מטעמך היא באחריותך בלבד.
ב. בתרחיש בו תורם ביצע תשלום באמצעות האתר, אך מבקש לבטל את תרומתו בכל סיבה שהיא, יחזיר שקל הקודש לתורם את כספי התרומה בזיכוי לכרטיס האשראי או בהעברה בנקאית, במקביל תגבה עמלת ביטול כפי שמופיע בדף העמלות באתר נכון ליום ביצוע הביטול.
ג. בהתאם ובהמשך לאמור בסעיף הקודם, שקל הקודש לא יפצה ו/או יזכה את המשתמש בכל צורה שהיא בגין קיזוז סכום כלשהו מחשבונו באתר.
ד. בכל תרחיש של בירור פרטים/תקלה/אי אספקה מכל סיבה שהיא של שירות/מוצר שנרכש באמצעות שקל הקודש, ייטפל המשתמש בעניין ישירות עם התורם אשר ביצע ממנו את המכירה, וכן מוסכם כי האחריות המלאה והבלעדית לפיתרון העניין היא של המשתמש בלבד.
ה. מודגש בזאת כי והיה וייווצר מצב בו קיימת מחלוקת או אי הבנה כלשהי בין שקל הקודש למשתמש, בנוגע לפירוט התשלומים שבוצעו אצלו באמצעות שירותי האתר, כל המידע והנתונים המופיעים באתר ובמחשבי שקל הקודש, הם אלו שייקבעו ויכריעו.
ו. שקל הקודש מאפשר לך לצפות בפרטי כל התשלומים שהועברו אליך באמצעות האתר באמצעות חשבונך באתר. בכל בירור בנושא פרטי התשלומים שבוצעו לזכותך, תוכל לקבל את המידע הדרוש שלך לגבי כל תשלום בדף זה.
5.2 ביטול תשלומים
א. במידה ויבטל התורם תשלומים כלשהם לחברת האשראי שלו בגין תשלום שביצע באמצעות שקל הקודש באתרו/עסקו של המשתמש, וחברת האשראי תיפרע בגין תשלומים אלה לשקל הקודש – יהיה שקל הקודש זכאי לקזז סכומים אלה, בצירוף הוצאות, מחשבונו של המשתמש באתר כמו כן בגין ביטול עסקאות מצד התורם ישלם המשתמש עמלה בסכום כפי שיקבע מעת לעת ומופיע באתר נכון ליום הכחשת העסקה על כל ביטול על המשתמש להיות מעודכן במחירי העמלות. היה ולא עמד לזכות חשבונן המשתמש באתר סכום מספיק לכיסוי סכום ביטול התשלום האמור, רשאי שקל הקודש לחייב את חשבונו של המשתמש באתר בחודשים הקלנדריים הבאים, עד לקיזוז הסכום המלא מחשבונו. מובהר בזאת כי סכום העמלה שגבתה שקל הקודש מהמשתמש בגין עסקה שבוטלה, לא יוחזר.
ב. המשתמש (או מי מטעמו) פוטר בזאת את שקל הקודש, עובדיו, מנהליו ובעלי מניותיו מכל תביעה ו/או טענה בנוגע ל כל קיזוז ו/או דרישת חוב כאמור בסעיף 2.5 א.
ג. שקל הקודש יהיה רשאי לבטל תשלומים שבוצעו לטובת המשתמש, עד 180 יום קדימה, מיום ביצוע התשלום בפועל, זאת עפ”י חוק כרטיסי חיוב במדינת ישראל.
ד. בתרחיש בו התורם ידרוש לבטל תשלום כלשהו לזכות המשתמש, ביטול התשלום יתבצע בהתאם לכללים, נהלים והתנאים המפורטים בהסכמים שנחתמו בין ספק כרטיס האשראי והתורם ובין ספק כרטיס האשראי לשקל הקודש.
ה. היה וידרוש המשתמש את סגירת חשבונו באתר, אך שקל הקודש קיבל דרישה להחזר תשלום מתורם כלשהו, רשאי שקל הקודש להשהות ו/או לבטל את סגירת חשבונו של המשתמש, עד לגביית הכספים האמורים מהמשתמש.
6. תכנים באתר
6.1 עשויים להיות מקרים בהם יופיעו באתר קישוריות (Links ) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. שקל הקודש אינו יכול לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.
מובהר ומוסכם בזאת, כי הצבת קישוריות באתר על ידי שקל הקודש לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של שקל הקודש, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למען הסר ספק, יובהר כי שקל הקודש אינו אחראי, נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שאתרים אחרים מפנים אליהם.
6.2 שקל הקודש אינו אחראי לאמיתותם, דיוקם, תקפותם או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים.
שקל הקודש לא יהיה אחראי בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים אשר הועלו על-גבי המערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות משתמשים לאתרים אחרים.
6.3 בכל מקרה, שקל הקודש ו/או כל נציג מטעמו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים, אובדן רווחים, מוניטין וכו’) כתוצאה משימוש במערכת או בתכנים המופיעים בה.
6.4 לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי שקל הקודש בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד שקל הקודש ו/או כנגד מי מטעמו.
7. קניין רוחני:
7.1 מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר, לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים (בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים), סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו- הינם רכוש שקל הקודש בלבד, אלא אם צוין אחרת במפורש
7.2 אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לכל צד שלישי את כל האמור לעיל, ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם ,לשדר, להעביר ,למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל האמור לעיל, אלא בהיתר מראש ובכתב משקל הקודש.
8. הפרת ההסכם:
8.1 שקל הקודש שומר לעצמו את הזכות לשנות את פרטי הסכם זה ללא כל התרעה ו/או הודעה מוקדמת, בכל עת ועפ”י שיקול דעתו בלבד. מובהר בזאת כי התאריך המופיע בראש דף זה יציג את התאריך האחרון בו עודכן הסכם זה.
8.2 הנך מתחייב לשפות את שקל הקודש, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת הסכם זה. בנוסף, תשפה את שקל הקודש, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע, פעולות אסורות או קבצים שמסרת באתר, על אילו מהשירותים הכלולים בו.
8.3 השימוש בשירות ו/או באתר כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת להסכם זה ו/או לשימוש בשירותי האתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית משפט אזרחי המוסמך לעסוק בתחום בעיר תל אביב במדינת ישראל, לרבות טענות ו/או דרישות ו/או תביעות שמקורן בחו”ל או נוגעות לחוקי מדינות זרות או חוק בינלאומי.